Adatvédelmi tájékoztató

Az ExitGame Kft. internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytat, aminek nyomán a termék megrendeléséhez adatokat kezel.

Az ExitGame Kft. (a továbbiakban: Kiskereskedő) a www.szegedekronikai.hu/hexbox weboldalba beágyazott „HexBox előrendelési űrlap”-on (a továbbiakban: Űrlap) kereszült rejtvénydobozt előrendelt személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.

1.    Az adatkezelő elérhetősége

Név: ExitGame Kft.
Székhely és levelezési cím:  6724 Szeged, Ősz utca 25. III/12.
Képviselő neve és telefonszáma: dr. Georgiádes Ádám +36 30 456 5868
Email cím: info@exitgame.hu

2.    A kezelt személyes adatok köre

Az Érintettektől a rejtvénydoboz előrendelése során személyes adatokat kérünk kérünk. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag az Űrlapot kitöltő és beküldő természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következő:

–    Név
–    Email cím

2.4    Gyermekek
A termék nem 16 év alatti személyeknek szól, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

3.    Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásával történik, amelynek célja az előrendelést megejtő felhasználó azonosítása, a vele való kapcsolattartás.

4.    Az adatkezelés időtartama

A adatainak kezelése amennyiben a szerződés létrejött, a hozzájárulás visszavonásáig történik. Amennyiben a szerződés nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat az ajánlat lejártát követő év január 1-ig kezeli a Kiskereskedő.

5.    Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Érintettől gyűjtött személyes adatokat a Kiskereskedő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem publikálják. Az adatok egy Google Forms űrlapon kerülnek rögzítésre, így ezen adatok a Google adatvédelmi irányelvei hatálya alá is esnek. A Kiskereskedő harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az Érintett kérésére továbbítja az Érintett által megadott címzett részére. 

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

6.1 Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelő számára.

6.2 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Kiskereskedő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.3 Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagy elektronikus levél formájában. A Kiskereskedő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kiskereskedő a szükséges időtartamig megőrzi.

6.4 Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását és az adatainak továbbítását másik adatkezelő számára. A Kiskereskedő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Kiskereskedő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett továbbá a 6.5 pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára az alábbiakat:

  • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Kiskereskedő automatizált eljárás keretében kezeli.
  • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Kiskereskedő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. . A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
  • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
  • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
  • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

6.5 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: ExitGame Kft., 6724 Szeged, Ősz utca 25. III/12
Email cím: info@exitgame.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Kiskereskedő munkatársához fordulhat a 6.5 pontban elérhetőségeken keresztül.

6.6 Az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 
  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.7 Amennyiben az Érintett termék előrendelése során bármilyen módon kárt okozott, a Kiskereskedő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Kiskereskedő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Copyright 2023 – ExitGame

Email: info[at]exitgame.hu

Telefon: +36 20 551 3948